Vision och värderingar

Vår vision och våra värderingar är grunden för våra framgångar. Under Colfax ledning lever vi på ESAB upp till våra värderingar. Våra visioner och värderingar hjälper oss att fatta rätt strategiska beslut och allokera resurser på bästa sätt, och att hålla rätt fokus vid beslut i det dagliga arbetet.

Vision

Att vara den främsta globala leverantören av innovativa svets- och skärlösningar för all svetsindustri.

Vision och värderingar

Värderingar

  • Kunderna talar, vi lyssnar – Synpunkter, kritik och förslag från våra kunder kommer alltid att vara en grundläggande drivkraft för utveckling av vår strategi och vår verksamhet. Därför utnyttjar vi alla möjligheter att ta del av våra kunders åsikter och erfarenheter och ständigt utveckla vårt samarbete med dem.
  • Bästa laget vinner – Engagerade medarbetare med laganda är vår mest värdefulla resurs. Därför är vi mycket angelägna att attrahera, utveckla och behålla begåvade människor. Vi når dit i tre steg:1. Rätt laguppställning – rätt medarbetare för varje arbetsuppgift.2. Rätt arbetsförutsättningar – ledare och chefer som skapar förutsättningar som hjälper alla berörda parter att prestera sitt bästa. 3. Bäddat för framgång – när rätt folk får jobba med rätt saker under rätt förutsättningar kommer framgången nästan av sig själv!
  • Ständig förbättring (kaizen) är vårt sätt att leva – Vi sätter banbrytande mål och experimenterar och lär oss dagligen, för att eliminera slöseri och ineffektivitet i vår verksamhet, jämföra våra prestationer med branschens bästa och sedan överträffa dem. För att förverkliga detta krävs insikten att vi ständigt måste förändras i en föränderlig värld. Vi skapar ett arbetsklimat av ständigt lärande och tar hjälp av förbättringsverktygen i Colfax Business System (CBS), som är grunden i vår företagskultur.
  • Innovation är vår framtid – Kreativitet, både individens och hela organisationens, skapar banbrytande idéer som kan leda till teknikgenombrott, bättre produkter, nya lösningar och metoder. Vi förverkligar detta genom djup insikt i vad innovation innebär och kan leda till, och utifrån detta tillhandahålla olika, anpassade lösningar och skapa produkter och tjänster som både ger bättre livskvalitet och minskad miljöbelastning.
  • Prestation är avgörande i konkurrensen om aktieägare – För att vara långsiktigt attraktiva för aktieägare, måste vi inte bara leverera branschens bästa produkter, utan måste vara branschledande även med avseende på vinst, arbetande kapital och betalningsflöde. Vi förverkligar detta genom att ställa upp ambitiösa men samtidigt realistiska och mätbara, verksamhetsmål, och aldrig vara nöjda förrän vi uppnått dessa mål.

Det krävs fokus, engagemang och att vi lever upp till våra värderingar för att på bästa sätt tillgodose alla krav och önskemål från våra kunder, medarbetare, aktieägare och från samhället vi verkar i. Vi spelar alla en avgörande roll för att driva vårt företag framåt.

x

x

Loading..