ESAB:s Kunskapscenter

Felsökning av skärresultat med Plasma

Inledning

Som alla andra skärprocesser påverkas plasmaskärningens kvalitet av många variabler. Några av dessa variabler är:

 • Brännartyp
 • Brännaruppriktning
 • Slitdelarnas skick
 • Bågspänning eller skärhöjd
 • Gastyp
 • Gasens renhet
 • Gastryck och -flöde
 • Godstjocklek
 • Materialsammansättning
 • Ytans beskaffenhet
 • Skärström
 • Munstycksöppningens storlek
 • Skärhastighet (dvs. maskinens matningshastighet)

De flesta av dessa variabler hänger samman, vilket innebär att andra variabler påverkas när man ändrar en variabel. Det kan vara svårt att räkna ut hur man ska åtgärda problem med skärkvaliteten. Därför har vi sammanställt denna information för att visa på vanliga lösningar av typiska problem med skärkvalitet. Till att börja med, välj vilken variabel som är viktigast:

 • Snittvinkel
 • Snittplanhet
 • Ytfinhet
 • Slagg

Rekommenderade skärparametrar ger vanligen den bästa skärkvaliteten. Se efter vilka parameterinställningar som rekommenderas i systemets skärdatahandbok. Ibland kan smärre justeringar behövas. Om så är fallet:

 1. Gör små, inkrementella förändringar av gasflöde och tryck.
 2. Justera bågspänningen i steg om 1 V uppåt eller nedåt.
 3. Justera skärhastigheten i steg om 5 % eller mindre tills kvaliteten blir bättre.

Skärvinkel

Negativ skärvinkel

Med negativ skärvinkel blir det övre måttet för detaljen något större än det undre måttet. Det kan orsakas av:

 • Felaktigt uppriktad brännare
 • Krökt eller förvridet material
 • Slitna eller skadade slitdelar
 • Låg bågspänning och/eller
 • För låg skärhastighet

Positiv skärvinkel

Med positiv skärvinkel blir det övre måttet för detaljen något mindre än det undre måttet. Detta orsakas vanligen av:

 • Felaktigt uppriktad brännare
 • Krökt eller förvridet material
 • Slitna eller skadade slitdelar
 • Hög bågspänning
 • För hög skärhastighet och/eller
 • Olämplig ströminställning

Snittplanhet

Övre och nedre kanten rundad

Detta inträffar vanligen bara vid skärning av tunt gods med tjocklek mindre än 6 mm. Det orsakas ofta av att man använt för hög ström i förhållande till godstjockleken.

Underskärning av övre kant

Om snittets sidor är krökta inåt är orsaken vanligen att brännaren befunnit sig för nära materialet. Detta inträffar när bågspänningen är för låg för den aktuella godstjockleken.

Ytfinhet

Processberoende ytfinhet

Om det förekommer regelbundna ojämnheter på snittytan, eventuellt bara i en riktning, har dessa förmodligen orsakats av processen. Sannolika orsaker kan vara:

 • Slitna eller skadade slitdelar och/eller
 • För stort gasflöde.

Maskinberoende ytfinhet

Om det förekommer oregelbundna ojämnheter på snittytan, vanligen bara i en riktning, har dessa förmodligen orsakats av maskinens rörelse. Det kan orsakas av:

 • Föroreningar på maskinens gejder, kuggstång eller pinjong
 • Felaktig gejduppriktning
 • Slitna, skadade eller lösa hjul eller lager

Slagg

Slagg bildas. Och det finns många faktorer som kan påverka slaggbildningen. Moderna plasmasystem har ganska breda områden för slaggfri skärning, så om man ser att det börjar bildas slagg på detaljerna tyder det vanligen på att någonting är fel. Det finns slagg av flera olika slag, inklusive slagg som bildas vid hög skärhastighet, slagg som bildas vid låg skärhastighet och slagg vid överkant.

Slaggbildning vid hög skärhastighet

Tunna, hårt fastsittande slaggsträngar längs underkanten av snittet orsakas vanligen av alltför hög skärhastighet. Denna typ av slagg är svår att avlägsna och kan kräva slipning. Den åtföljs ofta av S-formade skärlinjer, som också tyder på för hög skärhastighet. Kontrollera också om bågspänningen är för hög.

Slaggbildning vid låg skärhastighet

Vid låg skärhastighet bildas slaggklumpar längs underkanten av snittet, men de lossnar vanligen ganska lätt. Prova att höja skärhastigheten och/eller ändra bågspänningen så att skärhöjden blir större.

Slagg vid överkant

Detta visar sig som stänk vid överkanten och är vanligen lätt att avlägsna. Det orsakas ofta av för hög skärhastighet eller för hög skärhöjd (bågspänning).

Oregelbunden slaggbildning

Om slaggbildningen är oregelbunden och förekommer vid snittets överkant eller underkant, kontrollera med avseende på utslitna slitdelar.

Andra faktorer som påverkar slaggbildning:

Vissa andra faktorer, de flesta relaterade till själva materialet, kan påverka slaggbildningen. Det kan vara materialets temperatur, ytans beskaffenhet (till exempel glödskal eller rost) samt materialsammansättning. Till exempel genererar legeringar med hög kolhalt vanligen mer slagg.

Oregelbunden slaggbildning

Om slaggbildningen är oregelbunden och förekommer vid snittets överkant eller underkant, kontrollera med avseende på utslitna slitdelar.

Andra faktorer som påverkar slaggbildning:

Vissa andra faktorer, de flesta relaterade till själva materialet, kan påverka slaggbildningen. Det kan vara materialets temperatur, ytans beskaffenhet (till exempel glödskal eller rost) samt materialsammansättning. Till exempel genererar legeringar med hög kolhalt vanligen mer slagg. 

I kategorin Skärsystem , märkta Plasma, Process

x

x

Loading..